Авторларға арналған ақпарат

Түпнұсқалығы

Түпнұсқалығы кемінде 80% құрауы тиіс (мақалалар Антиплагиат жүйесі бойынша тексеруден өтеді)

Мақаланы ресімдеуге қойылатын техникалық талаптар

Қаріп кеглі-12 (аннотация, түйін сөздер, әдебиет-10, кесте мәтіні – 9-11).

қаріп-Times New Roman, теңестіру-мәтіннің ені бойынша, интервал-бір, абзац шегінісі - 0,8 см, жиектері: жоғарғы және төменгі – 2 см, сол және оң - 2 см.

Суреттер, кестелер, графиктер, диаграммалар және т.б. нөмірленуі мен атауы тікелей мәтінде көрсетіле отырып ұсынылады (мысалы, сурет. 1-сурет атауы). Суреттер, кестелер, графиктер және диаграммалар саны мақаланың барлық көлемінің 20% - нан аспауы тиіс (кейбір жағдайларда 30% - ға дейін).

Мақаланың көлемі (атауын, авторлар туралы мәліметтерді, аңдатпаларды, түйін сөздерді, библиографиялық тізімді есепке алмағанда) 3 000 сөзден кем болмауы және 7 000 сөзден аспауы тиіс.

Мақала құрылымы:

Мақаланың қолжазбасында мақала атауының сол жағында орналасқан ақпарат ӘОЖ индексі және ҒТАХТК коды (ғылыми-техникалық мемлекетаралық айдар) болуы тиіс.

JEL кодтары. 3-4 JEL коды. JEL-кодтардың толық тізімі мына сілтеме бойынша қолжетімді: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

Мақала атауы (тақырып) мақаланың мәні мен мазмұнын көрсетіп, оқырман назарын аударуы керек. Атау қысқа, ақпараттық болуы керек және жаргон немесе қысқартулар болмауы керек. Тақырыптың оңтайлы ұзындығы - 5-7 сөз (кейбір жағдайларда 10-12 сөз). Мақаланың атауы қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс. Мақала атауы жартылай қалың қаріппен кіші әріптермен, теңестіру – ортасында беріледі.

Мақала авторы (авторлары) – аты – жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, атқаратын қызметі, жұмыс орны, қаласы, елі, байланыс телефоны, email – қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде. Авторлар туралы мәліметтер жай қаріппен кіші әріптермен, теңестіру – ортасында ұсынылады.

Аңдатпа қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде 150-500 сөзден тұрады. Аңдатпа құрылымы келесі МІНДЕТТІ тармақтарды қамтиды:

 • Зерттеу тақырыбы туралы кіріспе сөз.
 • Ғылыми зерттеудің мақсаты, негізгі бағыттары мен идеялары.
 • Жұмыстың ғылыми және практикалық маңыздылығының қысқаша сипаттамасы.
 • Зерттеу әдіснамасының қысқаша сипаттамасы.
 • Зерттеу жұмысының негізгі нәтижелері мен талдаулары, қорытындылары.
 • Жүргізілген зерттеудің құндылығы (осы жұмыстың тиісті білім саласына қосқан үлесі).
 • Жұмыс қорытындысының практикалық маңызы.
 • Түйін сөздер / сөз тіркестері (Keywords) – саны 3-5 қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде.
 • Алғыс сөз.

Келесі бет (жаңа):

Кіріспе келесі негізгі элементтерден тұрады:

 • Тақырыпты таңдауды негіздеу; тақырыптың немесе мәселенің өзектілігі. Алдыңғы ізашарлардың тәжірибесін сипаттау негізінде тақырыпты таңдауды негіздеуде проблемалық жағдайдың болуы туралы хабарланады (зерттеулердің болмауы, жаңа объектінің пайда болуы және т.б.). Тақырыптың өзектілігі осы объектіні зерттеуге деген жалпы қызығушылықпен анықталады, бірақ бар сұрақтарға толық жауаптардың болмауымен, ол тақырыптың теориялық немесе практикалық маңыздылығымен дәлелденеді.
 • Сіздің жұмысыңыздың нысанын, тақырыбын, мақсаттарын, міндеттерін, әдістерін, тәсілдерін, гипотезасын және мағынасын анықтау. Зерттеудің мақсаты тезистің дәлелі, яғни зерттеу тақырыбын автор таңдаған аспектіде ұсынумен байланысты.
 • Материалдар мен әдістер – материалдар мен жұмыс барысын сипаттаудан, сондай-ақ қолданылған әдістердің толық сипаттамасынан тұруы керек.

Зерттеу материалының сипаттамасы немесе сипаттамасы оның сапалық және сандық жағынан көрсетілуін қамтиды. Материалдың сипаттамасы-тұжырымдар мен зерттеу әдістерінің дұрыстығын анықтайтын факторлардың бірі.

Бұл бөлімде мәселенің қалай зерттелгені сипатталады: бұрын жарияланған белгіленген процедураларды қайталамай-ақ егжей-тегжейлі ақпарат; материалдар мен әдістерді қолдану кезінде міндетті түрде жаңалық енгізе отырып, жабдықты (бағдарламалық жасақтаманы) сәйкестендіру және материалдарды сипаттау қолданылады.

Ғылыми әдістеме мыналарды қамтуы керек:

- зерттеу мәселесі (- лері);
- алға қойылған гипотеза (тезис);
- зерттеу кезеңдері;
- зерттеу әдістері;
- зерттеу нәтижелері.

 • Әдебиеттерге шолу секциясында – шетел авторларының ағылшын тіліндегі зерттелетін тақырыбы бойынша іргелі және жаңа еңбектері (15 еңбектен кем емес), осы еңбектердің ғылыми үлесі тұрғысынан талдауы, сонымен қатар сіз өз мақалаңызда толықтыратын зерттеудегі олқылықтар қамтылуы тиіс.

Жұмысқа қатысы жоқ көптеген сілтемелер немесе өзіңіздің жетістіктеріңіз туралы орынсыз пікірлер, алдыңғы жұмысыңызға сілтемелер болуына ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ.

 • Нәтижелер және Талқылау бөлімінде - сіз алған зерттеу нәтижелерін талдау және талқылау келтіріледі. Зерттеу барысында алынған нәтижелер бойынша қорытындылар келтіріледі, негізгі мәні ашылады. Бұл мақаланың маңызды бөлімдерінің бірі. Онда сіздің жұмысыңыздың нәтижелерін талдау және алдыңғы жұмыстармен, талдаулармен және қорытындылармен салыстырғанда тиісті нәтижелерді талқылау қажет.
 • Қорытынды – осы кезеңдегі жұмысты жалпылау және қорытындылау; автор ұсынған тұжырымның ақиқатын растау және алынған нәтижелерді ескере отырып, ғылыми білімді өзгерту туралы автордың қорытындысы. Қорытындылар дерексіз болмауы керек, олар белгілі бір ғылыми саладағы зерттеу нәтижелерін жалпылау үшін, әрі қарай жұмыс істеу ұсыныстарын немесе мүмкіндіктерін сипаттай отырып қолданылуы керек.

Қорытынды құрылымында келесі сұрақтар болуы керек: зерттеудің мақсаттары мен әдістері қандай? Қандай нәтижелер алынды? Қандай тұжырымдар бар? Дамуды енгізу, қолдану перспективалары мен мүмкіндіктері қандай?

 • Пайдаланылған әдебиеттер тізімі немесе библиографиялық тізім кемінде 30 әдебиет атауынан тұрады, олардың 50%-ы ағылшын тілінде. Әдебиеттер тізімінде кириллицада ұсынылған жұмыстар болған жағдайда, әдебиеттер тізімін екі нұсқада ұсыну қажет: біріншісі – түпнұсқада, екіншісі – романизацияланған алфавитпен (транслитерация).

Әдебиеттер тізімі толассыз нөмірленіп, әліпбилік ретпен беріледі.

Мәтіндегі әдебиеттер тізіміндегі тиісті дереккөзге сілтемелер тік жақшада ресімделеді, мысалы: [1, 277]. Автоматты бет сілтемелерін пайдалануға жол берілмейді. Әдебиеттер тізімінде кемінде 20 дереккөз болуы керек, олардың көпшілігі шетелдік және соңғы 3-5 жыл ішінде. Артықшылығы-Scopus базаларында жарияланған мақалаларды пайдалану.

- Журналдағы мақала туралы ақпарат мыналарды қамтуы тиіс: автордың аты-жөні, жарияланған жылы, мақала атауы, журнал атауы, том/нөмір/шығарылым, беттер.

- Электрондық ақпарат көзі жағдайында сілтеме және қол жеткізу күні міндетті болып табылады.

Әр дереккөздің түрін көрсету қажет: мысалы, (конференция материалдары) және т. б. журналдың талаптарына сәйкес әдебиеттер тізімін рәсімдеу кезінде шатасуды болдырмау үшін;

Роман жазылған әдебиеттер тізімі келесідей болуы керек: автор (лар) (транслитерация) http://www.translit.ru → (жыл жақшада)→мақала атауы транслитерацияланған нұсқада [мақала атауын ағылшын тіліне квадрат жақшада аудару], орыс тілді дереккөздің атауы ( транслитерация немесе ағылшын атауы – егер бар болса), ағылшын тіліндегі белгілер.

Мысалы: Gokhberg L., Kuznetsova T. (2011) Strategiya-2020: novye konkursy rossiiskoi innovatsionnoi politiki [Strategy 2020: жаңа саяси қатынастар]. Foresight-Russia, vol. 5, no 4, pp. 8–30. Әдебиеттер тізімі әліпбилік тәртіппен ұсынылады, ТЕК мәтінде келтірілген жұмыстар.

«Библиографиялық жазба МемСТ 7.1-2003 сәйкес қазақ және орыс тілінде рәсімдеу үлгісі. Библиографиялық сипаттама. Жалпы талаптар және құрастыру ережелері» (БҒСБК тізбесіне кіретін басылымдарға қойылатын талаптар).

Әлеуметтік - гуманитарлық бағыттар үшін әдебиеттердің, сондай-ақ ағылшын (басқа шет) тіліндегі дереккөздердің романизацияланған тізімін жасау стилі- American Psychological Association (http://www.apastyle.org/), жаратылыстану және техникалық бағыттар үшін- Chicago Style (www.chicagomanualofstyle.org).

Бұл бөлімде мыналарды ескеру қажет:

 • Осы ғылым саласында қолданылатын және автордың жұмысы негізделген негізгі ғылыми жарияланымдар, озық зерттеу әдістері келтірілген.
 • Шамадан тыс өзін дәйектеуден аулақ болу керек.
 • ТМД/КСРО авторларының жарияланымдарына шамадан тыс сілтеме жасаудан аулақ болыңыз, әлемдік тәжірибені қолданыңыз.
 • Библиографиялық тізімде мақаланың тақырыбы бойынша танымал шетелдік авторлар мен зерттеушілер жариялаған іргелі және ең өзекті жұмыстар болуы керек.
 • Мәтінде дәйексөз келтірілген жұмыстарға сілтемелер жұмыстың бірінші авторын, шыққан жылын көрсете отырып, жақшада беріледі: бет (-тердің) нөмірі. Мысалы, (Залесский 1991: 25). Әдебиеттер тізімінде бір жылда басылған бір автордың бірнеше жұмыстары болған жағдайда, онда басылым жылына қосымша «а», «б» әрпі қосылады.мысалы, (Садуова, 2001а: 15), (Садуова, 2001б, 22).

Библиографиялық сілтемелерді ресімдеу үшін Mendeley Reference Manager құралын да пайдалануға болады

Жоғарғы сол жақ бұрышында автор/лардың сапалы фотосуреті. (портреттік типте)